วารสารวิชาชีพบัญชี

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารวิชาชีพบัญชี Journal of Accounting Profession

E-ISSN:      2774-0161

TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จัดพิมพ์:       ราย 3 เดือน
สำนักพิมพ์: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University

รายละเอียด: วารสารวิชาชีพบัญชี Journal of Accounting Profession มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการบัญชี  พร้อมกับนำเสนอประเด็นและปัญหาทางสังคมบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทันสมัย และตรงไปตรงมา เพื่อสอดคล้องกับคำที่ว่า หากภาษาอังกฤษคือภาษาสากลของโลก การบัญชีคือภาษาสากลของโลกธุรกิจ”  โดยฉบับปฐมฤกษ์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548

เนื้อหาและขอบเขตของวารสารวิชาชีพบัญชี มีทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพบัญชี และบทวิจารณ์หนังสือ นอกจากนี้ในบางฉบับ อาจมีการเพิ่มบทความพิเศษ ตามสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลสำคัญด้านการบัญชีในช่วงเวลานั้น ๆ โดยกลุ่มผู้อ่านได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการบัญชี การเงิน ผู้บริหารทุกระดับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสาขาการบัญชี ตลอดจนคณาจารย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสอนวิชาด้านการบัญชี รวมถึงผู้สนใจทั่วไป


Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ

Call Number Heading
วารสาร 650 oวิชาชีพบัญชี, วารสาร