วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียด: วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ “วารสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นวารสารทางวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เริ่มเผยแพร่ พ.ศ. 2556 อันเป็นปีครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง สร้างสรรค์ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการของวงการทันตแพทยศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งในการสืบค้นบทความทางวิชาการงานวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์  โดยเนื้อหาของเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยบท ความวิจัย บทวิทยาการคลินิก บทความทางการศึกษาและทันตสาธารณสุข ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทางวารสารได้กำหนดระยะการออกวารสาร ปีละ 2 ครั้ง กองบรรณาธิการหวังว่า วารสารทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ จะเป็นแหล่งแห่งการศึกษาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางทันตแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป และใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเพื่อเป็นส่วนในการพัฒนาวิทยาการทางทันตแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่องต่อไป

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal : วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวารสาร : วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Name : Songklanakarin Dental Journal
ชื่อย่อของวารสาร : ว.ทันต.สงขลานครินทร์
Abbreviation Name: Songklanakarin Dent. J.
ISSN : 2350-9775
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เจ้าของ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chaimongk@hotmail.com
Website : http://www.dent.psu.ac.th/unit/journal/index.php
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry / Health Professions

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

Row Call Number Heading
1 วารสาร 615/eJournal oวารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 วารสาร 615/eJournal oวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
3 วารสาร 615/eJournal oวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 วารสาร 615/eJournal oวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 วารสาร 615/eJournal oวิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล