วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University
Print ISSN: 2351-0811, E-ISSN : 2730-2938
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Faculty of Industrial Technology, Suansunandha Rajabhat University

รายละเอียด: วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University  มีนโยบายตีพิมพ์บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบทความจะต้องมีกระบวนการวิจัย รายงานการวิจัยที่ผู้นิพนธ์ได้ทำการทดลองหรือเก็บข้อมูล โดยในกระบวนการวิจัยหรือหลักการใหม่ที่เสนอจะต้องมีความเป็นไปได้และน่าเชื่อถือมีหลักทฤษฎีประกอบและสนับสนุนอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับ นักวิจัย ครู อาจารย์ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ มีกำหนดออกจำนวน 2 ฉบับต่อปี


อ่านวารสารฉบับออนไลน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: https://e-library.siam.edu/periodical-information-tecnology/

 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University