วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ชื่อวารสาร: วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล: Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 
Print ISSN: 0857-4405
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2564-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียด: วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตีพิมพ์บทความนิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย บทความปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา ปกิณกะ และบทความพิเศษในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รวมทั้งสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เวชศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปาก รังสีวิทยาช่องปากและกระดูกขากรรไกร ชีววิทยาช่องปาก ฯลฯ โดยส่งต้นฉบับออนไลน์ผ่านระบบ TUOSS โดยแจ้งชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ที่บรรณาธิการสามารถติดต่อได้เข้าไปในระบบ บทความวิชาการทุกบทความจะถูกส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เป็นแบบ double blinded อย่างน้อย 3 ท่าน จากนั้นกองบรรณาธิการจะรวบรวมความเห็นและส่งกลับไปยังผู้นิพนธ์เพื่อพิจารณาแก้ไข วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ในเดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ในเดือนธันวาคม

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 


วารสารด้านทันตแพทยศาสตร์

Row Call Number Heading
1 วารสาร 615/eJournal oเชียงใหม่ทันตแพทยสาร
2 วารสาร 615/eJournal oวารสารทันตกรรมจัดฟันไทย Thai Journal of Orthodontics
3 วารสาร 615/eJournal oวารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 วารสาร 615/eJournal oวารสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 วารสาร 615/eJournal oวารสารทันตาภิบาล
6 วารสาร 615/eJournal oวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
7 วารสาร 615/eJournal oวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
8 วารสาร 615/eJournal oวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 วารสาร 615/eJournal oวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 วารสาร 615/eJournal oวิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล
11 วารสาร 615/eJournal oวิทยาสารทันตสาธารณสุข