วารสาร-Education-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Education-Periodical-Library-Siam-University

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านการศึกษา รวมฉบับพิมพ์จำนวน 39 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน 2,195 รายการ 

วารสารด้านการศึกษา ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 39 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 27 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 12 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC

วารสารด้านการศึกษา ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน 2,195 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน  106 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-การศึกษา และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 2,089 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder

รายชื่อวารสารด้านการศึกษา  ดังนี้

วารสารฉบับพิมพ์ ภาษาไทย 27 รายการ

 • 1. Apheit Journal ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2559 ฟรีออนไลน์
 • 2. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสาร ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2553-2555 ฟรีออนไลน์
 • 3. การศึกษาไทย, วารสาร ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2559 ฟรีออนไลน์
 • 4. การศึกษาและการพัฒนาสังคม, วารสาร ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2559 ฟรีออนไลน์
 • 5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, วารสาร ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2547-2559 ฟรีออนไลน์
 • 6. ความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2557 ฟรีออนไลน์
 • 7. จันทรเกษมสาร (Chandrakasem Rajabhat University Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2558 ฟรีออนไลน์
 • 8. ดุษฎีสารสยาม /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2553
 • 9. เทคโนสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2556-2558
 • 10. นวัตกรรมการเรียนการสอน, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2554 ฟรีออนไลน์
 • 11. บริหารการศึกษา มศว, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2559 ฟรีออนไลน์
 • 12. พัฒนาเทคนิคศึกษา /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2544-2559 ฟรีออนไลน์
 • 13. มศว โลกทัศน์ วารสาร (มุมมองใหม่ของโลกการศึกษาไทย) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2551-2552
 • 14. มหาวิทยาลัยทักษิณ, วารสาร (Thaksin University Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2541-2559 ฟรีออนไลน์
 • 15. ราชนครินทร์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2558 ฟรีออนไลน์
 • 16. วงการครูและบุคลากรทางการศึกษา, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2547-2553
 • 17. วารสารครุศาสตร์ Journal of the Faculty of Education, Chulaongkorn University /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2543-2550 ฟรีออนไลน์
 • 18. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2560 ฟรีออนไลน์
 • 19. วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม (Saengtham College Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2559 ฟรีออนไลน์
 • 20. วารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2559 ฟรีออนไลน์
 • 21. วิทยาจารย์ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2548-2557 ฟรีออนไลน์
 • 22. วิธีวิทยาการวิจัย, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2557 ฟรีออนไลน์
 • 23. ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2553-2559 ฟรีออนไลน์
 • 24. ศิลปากร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559 ฟรีออนไลน์
 • 25. ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2559 ฟรีออนไลน์
 • 26. ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2559 ฟรีออนไลน์
 • 27. ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2559 ฟรีออนไลน์

วารสารฉบับพิมพ์ ภาษาอังกฤษ  12 รายการ

 • 1. American educational research journal /Hard copy 2544-2557
 • 2. APHEIT International journal /Hard copy  2555-2559 Free online
 • 3. ASEAN Journal of Education /Hard copy 2558 Free online
 • 4. Chronicle of higher education, The /Hard copy 2552-2559
 • 5. Chulalongkorn educational review /Hard copy 2536-2546
 • 6. EAQ Educational administration quarterly /Hard copy 2536-2546
 • 7. Educational leadership /Hard copy 2545-2557
 • 8. Educational research /Hard copy 2556-2558
 • 9. Harvard Educational Review /Hard copy 2545-2559 Link to Journal
 • 10. International journal of leadership in education /Hard copy 2557-2558
 • 11. Journal of teacher education /Hard copy 2544-2558
 • 12. Review of educational research /Hard copy 2549-2556

วารสารฉบับออนไลน์ ภาษาไทย  วารสาร-การศึกษา  106 รายการ ตรวจสอบรายการวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI  คลิกที่ https://tci-thailand.org/ 

 วารสารฉบับออนไลน์ ภาษาอังกฤษ Education 2089 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม login ด้วย User Name: siam, Password: library


วารสาร-Education-Periodical-Library-Siam-University