วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง

ชื่อวารสาร: วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง: Journal of Public Administration and Politics
Print ISSN: 1685-5779
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ต.ค. 2562 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการเมืองตลอดจนสาขาทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โดย วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง เป็นวารสารทางวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)
Description: The objective of the Journal of Public Administration and Politics is to be a medium for the wide dissemination of academic works in the fields of Public Administration and Politics and related social sciences with a high level acceptance in the academic community using Double-blind peer review by qualified revisers.  The Journal of Public Administration and Politics accepts academic research and review articles in both Thai and English.  Journal of Public Administration and Politics has been published since June 2002. It has been published in electronic format since April 2018.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Public Administration and Politics


วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง: Journal of Public Administration and Politics