วารสารดนตรีและการแสดง

ชื่อวารสาร: วารสารดนตรีและการแสดง: Music and Performing Arts Journal
Print ISSN: 2465-356x

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ต.ค. 2562 วารสารดนตรีและการแสดง จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้าน
ดนตรีและการแสดง อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการจากสถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Music and Performing Arts Journal 


วารสารดนตรีและการแสดง: Music and Performing Arts Journal