วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ชื่อวารสาร:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์: Applied Economics Journal
Print ISSN: 2586-9124
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 1 เม.ย. 2563
    Description: Applied Economics Journal is a double blind peer-reviewed journal devoted to the applications of economic theories, concepts and methodologies to analyze well-defined research issues. It encourages empirical analysis, simulation, prediction and forecasting research. While it is aimed at academics and policy makers interested in the Thai and Asian economies, the journal also considers articles that deal with global issues. The primary criteria for selecting papers are originality, quality, and contribution to the field. Two issues are published a year, in June and December. The categories of articles include commentary, review articles, research articles, and book reviews.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์: Applied Economics Journal