แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2566

แบบสอบถามความต้องการ/ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดฯ ประจำปีการศึกษา 2566

กรุณาสแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ที่ 

https://forms.gle/qdwFFeihUdfoLePu8

 

****ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม***