วารสารราชพฤกษ์

ชื่อวารสาร: วารสารราชพฤกษ์: Ratchaphruek Journal
Print ISSN: 1905-1344
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 6 ก.ย. 2562 วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
Description: –

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2560) – ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Ratchaphruek Journal


วารสารราชพฤกษ์: Ratchaphruek Journal