วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี): Journal of Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology)
Print ISSN: 
1686-9311

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 6 ก.ย. 2562 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติจึงได้จัดทำวารสารวิชาการ คือ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ขึ้น โดยรับบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ – วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี – วิศวกรรมศาสตร์ – เกษตรศาสตร์ – แพทยศาสตร์ – วิทยาศาสตร์สุขภาพ – สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Description: –

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2552) – ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology) 


วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี): Journal of Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology)