วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ: PAYAP UNIVERSITY JOURNAL
Print ISSN: 0857-4677
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยพายัพ
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 6 ก.ย. 2562 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่าง,สามารถส่งบทความ, ไฟล์แบบเสนอบทความผ่านทางอีเมล์: journal@payap.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โทร.053 851478, 053 241255 ต่อ 7232
Description: –

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2546) – ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: PAYAP UNIVERSITY JOURNAL


วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ: PAYAP UNIVERSITY JOURNAL