ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้ง หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเกณฑ์การรับรองหลักสูตร ดังนี้

 • หนังสือ/ตำราทางวิศวกรรมศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) วิศวกรรมพื้นฐานภาษาไทย จำนวน 1,566 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 2,726 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
 • เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย จำนวน 2,817 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 3,114 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ภาษาไทย จำนวน 700 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 951 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมยานยนต์ ภาษาไทย จำนวน 155 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 951 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ ภาษาไทย จำนวน 80 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 60 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า ภาษาไทย จำนวน 786 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,067 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมโยธา ภาษาไทย จำนวน 712 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 657 ชื่อเรื่อง
 • เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย จำนวน 384 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 684 ชื่อเรื่อง
Row Hit Heading
1 1566 oคณะวิศวกรรมศาสตร์
2 2817 oคณะวิศวกรรมศาสตร์ — คอมพิวเตอร์
3 700 oคณะวิศวกรรมศาสตร์ — เครื่องกล
4 80 oคณะวิศวกรรมศาสตร์ — เทคโนโลยีการพิมพ์
5 786 oคณะวิศวกรรมศาสตร์ — ไฟฟ้า
6 155 oคณะวิศวกรรมศาสตร์ — ยานยนต์
7 712 oคณะวิศวกรรมศาสตร์ — โยธา
8 384 oคณะวิศวกรรมศาสตร์ — อิเล็กทรอนิกส์
9 2726 oFaculty of Engineering
10 657 oFaculty of Engineering — Civil Engineering
11 3114 oFaculty of Engineering — Computer Engineering
12 1067 oFaculty of Engineering — Electrical Engineering
13 684 oFaculty of Engineering — Electronic Engineering
14 951 oFaculty of Engineering — Mechanical Engineering
15 60 oFaculty of Engineering — Printing Engineering
16 1290 oGraduate School — Master of Engineering in Engineering Management
 • วารสารฉบับพิมพ์ (Hard copy) ภาษาไทยจำนวน 35 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 8 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
Row Hit Heading
1 66 oคณะวิศวกรรมศาสตร์ — วารสาร
2 21 oFaculty of Engineering — Journal
 • วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาต่างประเทศในฐานข้อมูล EBSCO/ Publication-Engineering จำนวน 1,092 ชื่อเรื่อง Construction & Building จำนวน 166 ชื่อเรื่อง  Power & Energy จำนวน 177 ชื่อเรื่อง  เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › EBSCO HOST 

 • ฐานข้อมูล EBSCO HOST/ Academic Search Complete ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม มีข้อมูลมากกว่า 13200 รายการ เข้าถึงได้ที่:  https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ Research Databases (ด้วย User Name: siam Password: library@2562)

  คลิก สืบค้นจากฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST 

  มหาวิทยาลัยสยาม siam university library ห้องสมุด

  (เข้าใช้นอกเครือข่ายด้วย USER NAME: SIAM PASSWORD: LIBRARY@2562)

  • ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text มีข้อมูลมากกว่า 6132000 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ EBSCO Discovery Service 
  • ฐานข้อมูล Thai Journal Online (ThaiJO) /TCI เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiJO มีวารสารที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูล Thai Journal/TCI จำนวน 164 ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, TCI Tier 1
  • ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ในประเทศ เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  มากกว่า 494779 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiLIS 
  • ฐานข้อมูลเครือข่าย TU-ThaiPUL ที่ใช้ระบบEDS ค้นและยืมได้จากห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ร่วม 8 สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และมหาวิทยาลัยสยาม มีทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา/ครบทุกหลักสูตร และมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการ อาทิเช่น มีจำนวนหนังสือที่สามารถยืมระหว่างสถาบัน จำนวน 5889590 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 2560) และมีฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สามารถขอใช้ร่วมกันในเครือข่าย TU-THAIPUL มากกว่า 150 ฐาน เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › 10 University 
  • ฐานข้อมูล SiamU Research รวบรวมงานวิจัย รายงาน โครงงาน สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสยาม เข้าถึงได้ที่:  https://e-research.siam.edu/

สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ-เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

รายชื่อหนังสือหลัก/ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ ที่มีให้บริการภายในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562)

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

รายอทรัพยากรสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ