วารสารในฐานข้อมูล TCI

วารสารในฐานข้อมูล TCI มีวารสารทั้งหมด  1039 รายการ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 344 รายการ และสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 513 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562)

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารทั้งหมด คลิกที่ TCI
  • อ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD FREE ได้ที่ TCI-Thaijo
  • ตรวจสอบค่าวารสาร Thai-Journal Impact Factors ได้ที่ ค่า T-JIF

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ ศูนย์ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) ได้แบ่งกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  • วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป เป็นวารสารกลุ่มที่นักวิชาการควรเลือกลงตีพิมพ์ผลงานวิชาการเป็นอันดับแรก ตรวจสอบรายการวารสาร คลิกที่ TCI หรือที่ TCI กลุ่มที่ 1
  • วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  เป็นวารสารกลุ่มที่นักวิชาการควรเลือกลงตีพิมพ์ผลงานวิชาการเป็นอันดับรอง ตรวจสอบรายการวารสาร คลิกที่ TCI หรือที่  TCI กลุ่มที่ 2
  • วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต ตรวจสอบรายการวารสาร คลิกที่ TCI หรือ ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ถูกคัดชื่อออกจากฐานข้อมูล คลิก TCI

 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย รวมทั้งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวารสารไทยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย สกว. เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนในการดำเนินงาน และ มจธ. เป็นผู้รับผิดชอบให้กรอบอัตราของบุคลากร รวมทั้งสถานที่ตั้งของศูนย์ TCI มีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ

           1.   พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย
          2.   คำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (เรียกว่า TCI impact factors)
          3.   ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล
          4.   วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ
          5.   ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาวารสารไทย


วารสารในฐานข้อมูล TCI