20 October 2019

เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน  
เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน  

เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน  

ชื่อหนังสือ: เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน

ผู้แต่ง:  ศยามน อินสะอาด   
Call Number:  371.334 1452561                
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 19 มิ.ย. 2562  หนังสือ “เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่นำเสนอมุมมองเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆ ที่จะพัฒนาอีเลิร์นนิงได้ทั้งระบบ ทั้งในด้านการออกแบบ การผลิต การเผยแพร่ การนำไปใช้ และการประเมินผล ชี้ให้เห็นกลวิธีการนำอีเลิร์นนิงไปจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสานในชั้นเรียน และนำเสนอการพัฒนาอีเลิร์นนิงไปสู่เรื่องของขนาดข้อมูล Big Data ที่จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน วิเคราะห์รูปแบบการเรียนของผู้เรียนมาปรับใช้ให้เหมาะกับกลยุทธ์การสอน หรือวิธีสอนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับ GEN X, Y, Z, BB, A และพหุปัญญา เพื่อจะนำมาทำการออกแบบอีเลิร์นนิงให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น นอกจากนี้ เนื้อหาภายในเล่ม ยังอัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบสื่อการศึกษา และผู้สนใจพัฒนาสื่อการศึกษา


เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน

About The Author

Related posts