ฐานข้อมูล ThaiEdResearch

คลิกสืบค้นฐานข้อมูล ThaiEdResearch

thaiedresearch-ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา-ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdReseach” จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (OEC Knowledge and Data Center) เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณาพ ให้แก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  มีระบบสมาชิกที่จะส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org  นอกจากนี้ยังให้บริการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ (EBSCO) ที่สามารถ Download บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม

thaiedresearch-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม-ฐานข้อมูล-Research-free-ebscoศึกษารายละเอียดวิธีการใช้งานเพิ่มเติม

  1. คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
  2. คู่มือแนะนำบริการศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้

 

 

ฐานข้อมูล ThaiEdResearch