ไทยไภษัชยนิพนธ์

ไทยไภษัชยนิพนธ์ชื่อวารสาร: ไทยไภษัชยนิพนธ์: Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences
Print ISSN: 1686-9540
TCIกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนาม

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 2 พ.ค. 2563

    Description: Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences is a peer-reviewed journal published by Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Thailand. The Journal publishes original articles and review articles addressing topics in Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, Medical Sciences, Health Sciences and Multidisciplinary Healthcare Sciences. All submitted manuscripts must be reviewed by at least two reviewers through a double-blind peer-review system. Two issues are published per year.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ไทยไภษัชยนิพนธ์: Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences