แพทยสารทหารอากาศ

แพทยสารทหารอากาศชื่อวารสาร: แพทยสารทหารอากาศ: Royal Thai Air Force Medical Gazette
Print ISSN: 0125-0455
TCIกลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: กรมแพทย์ทหารอากาศ

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 1 พ.ค. 2563 วารสารแพทยสารทหารอากาศ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

    Description:

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

แพทยสารทหารอากาศ: Royal Thai Air Force Medical Gazette