การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ Quality Assurance

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564  กรุณา คลิก https://forms.gle/v1sbHkVi2P4KXuxD8 หรือ     ***ขอขอบคุณ ที่กรุณาตอบแบบประเมิน*** Loading…

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 Read More »

รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2563 ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (แนะนำข้อมูลทั่วไปของสำนักฯ) ส่วนที่ 2: การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการประกันคุณภาพภายใน  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ 5/1 5.00 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 5.00 องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (25.78/6) 4.30 ตัวบ่งชี้ 2.1  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 5.00

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 Read More »

AUN-QA Overview

การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance – AUN-QA)-ห้องสมุด-2563 ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน มี Criteria และเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ดังนี้ Criteria / Requirements Current Practice Evidences AUN 6: Student Support Services (การบริการเพื่อการสนับสนุนนักศึกษา) 6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their continued relevance

AUN-QA-ห้องสมุด-2563 Read More »

การอบรม: การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม MS Teams จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม วิทยากรผู้บรรยาย โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA  ทั้งนี้มีบุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 5 คน ได้แก่  1. อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ 2.อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ 3.อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง  4.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 5. นายสุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน์  วัตถุประสงค์ ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อำนวยการหน่วยงาน และบุคลากรสายสนับสนุน ได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของระบบ AUN-QA ตลอดจนได้แนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AUN-QA เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ AUN-QA องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของระบบ AUN-QA (ASEAN University

การอบรม: การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหน่วยงานสนับสนุน Read More »

รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2562 ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนที่ 2: การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการประกันคุณภาพภายใน  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2562 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ 4/1 4.00 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 4.00 องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (20.40/6) 3.40 ตัวบ่งชี้ 2.1  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 4.00 ตัวบ่งชี้ 2.2 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 19 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี ประธานกรรมการ ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย                                  กรรมการ อาจารย์อรนุช  อินทวงศ์                     

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

การประกันคุณภาพ-การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ –สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้คุณภาพ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ คำอธิบายตัวบ่งชี้: มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กำหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะซึ่งกระจัดกระจาย อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้หน่วยงาน มีความสามารถในเชิงแข่งขัน กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงานการกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 5  ข้อ ดังนี้ มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ  กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้

การประกันคุณภาพ-การพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ 2562 Read More »

รายงานการประเมินตนเอง SELF-ASSESSMENT REPORT (SAR) สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2561 ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนที่ 2: การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการประกันคุณภาพภายใน  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2561 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ 3/1 3.00 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 3.00 องค์ประกอบที่ 2  การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (16.92/6) 2.82 ตัวบ่งชี้ 2.1  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 6 ข้อ 4.00 ตัวบ่งชี้ 2.2 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 Read More »

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ –สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ 2.6 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ คำอธิบายตัวบ่งชี้: การส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 5  ข้อ ดังนี้ มีแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีการดำเนินงานตามแผน มีการประเมินผลความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายตามแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4  ข้อ 5 ข้อ หลักฐานที่ต้องการ: แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมิน ผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เกณฑ์มาตรฐาน: 1. มีแผนการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ผลการดำเนินงาน: ในปีการศึกษา 2561 สำนักฯได้วางแผนงานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้กำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนงาน

การประกันคุณภาพ-ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 2561 Read More »

การประกันคุณภาพการศึกษา-ระบบการพัฒนาบุคลากร –สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้คุณภาพ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร คำอธิบายตัวบ่งชี้: ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน และความรู้อื่นที่ประกอบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  ตามเป้าหมายของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 7  ข้อ ดังนี้ มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน การบริหารงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด มีสวัสดิการและการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร การนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานบุคลากร เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5-6  ข้อ 7 ข้อ หลักฐานที่ต้องการ: แผนการบริหารบุคลากร และแผนงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ระบบสวัสดิการที่จัดภายในหน่วยงานและระบบการสร้างขวัญกำลังใจ หลักฐานการนำความรู้และทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงาน หลักฐานการประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการปรับปรุง ผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการพัฒนาบุคลากร เกณฑ์มาตรฐาน: 1.

การประกันคุณภาพ-ระบบการพัฒนาบุคลากร 2561 Read More »