20 October 2019

เสวยราชสมบัติกษัตรา
เสวยราชสมบัติกษัตรา

เสวยราชสมบัติกษัตรา

ชื่อหนังสือ: เสวยราชสมบัติกษัตรา
ชื่อผู้แต่ง: นนทพร อยู่มั่งมี
Call Number: 390.221552562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 9 ก.ค. 2562  หนังสือ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” เล่มนี้ได้ประมวลข้อมูลสำคัญๆ ที่น่ารู้และเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ และสถาปัตยกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ มาไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ว่าด้วย “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จะอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความหมายของพระราชพิธี หลักฐานที่กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในดินแดนไทย ตลอดจนขั้นตอนการประกอบพระราชพิธี ส่วนที่ 2 ว่าด้วย “เครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์” พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์มีเครื่องประกอบพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยมากได้อัญเชิญไปตั้งแต่งอยู่บนพระแท่นมณฑลในหมู่พระมหามณเฑียรอันเป็นมณฑลในการประกอบพระราชพิธี และอีกส่วนหนึ่งใช้ในการถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และในส่วนที่ 3 ว่าด้วย “สถาปัตยกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์” อธิบายถึงสถานที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งล้วนแต่มีความหมายและความศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วยภาพประกอบอันทรงคุณค่ายิ่ง


เสวยราชสมบัติกษัตรา

About The Author

Related posts