วารสาร-Law-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Law-Periodical-Library-Siam-University

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Periodical Library Siam University ทางด้านนิติศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 28 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  1177 รายการ

วารสารด้านนิติศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy)

 • มีจำนวน 28 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 24 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 4 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC

วารสารด้านนิติศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online)

 • มีจำนวน  1177 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 80 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-นิติศาสตร์ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 1097 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม login ด้วย User Name: siam, Password: library

รายชื่อวารสารด้านนิติศาสตร์

วารสารฉบับพิมพ์ ภาษาไทย 24 รายการ

 • 1. BLCI Quarterly /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2559
 • 2. DSI ไตรสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2558
 • 3. idea คิด (สภาทนายความ) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2540-2556 Ookbee
 • 4. กฎหมาย, วารสาร (Chulalongkorn Law Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2525-2559 ฟรีออนไลน์
 • 5. กฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2544-2549
 • 6. กฎหมายปกครอง, วารสาร (Administrative Law Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2526-2557
 • 7. กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, วารสาร (Sukhothai Thammathirat Law Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2537-2559 ฟรีออนไลน์
 • 8. กฎหมายใหม่ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2553
 • 9. กรมคุมประพฤติ, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2558
 • 10. กรมบังคับคดี, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2539-2559
 • 11. การเมือง การบริหาร และกฎหมาย /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2559 ฟรีออนไลน์
 • 12. คำพิพากษาฎีกา /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2558
 • 13. คำพิพากษาศาลฎีกา /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2558
 • 14. ดุลพาห (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2537-2558
 • 15. นิติศาสตร์, วารสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2537-2559 ฟรีออนไลน์
 • 16. นิติสยามปริทัศน์ SIAM LAW REVIEW /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2539-2543
 • 17. บทบัณฑิตย์ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2514-2558
 • 18. วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต (Journal Law For Life) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2547 ฟรีออนไลน์
 • 19. ศาลยุติธรรมปริทัศน์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2555
 • 20. ศาลรัฐธรรมนูญ, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559 ฟรีออนไลน์
 • 21. สรรพากรสาส์น /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2538-2559
 • 22. หมอความยุติธรรม /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2542-2559
 • 23. หอกฎหมาย, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2556 ฟรีออนไลน์
 • 24. เอกสารภาษีอากร Tax magazine /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2556-มิ.ย.2560

วารสารฉบับพิมพ์ ภาษาอังกฤษ  4 รายการ

 • 1. Cambridge law journal, The /Hard copy 2557-2558
 • 2. Cornell international law journal /Hard copy 2554-2558
 • 3. Harvard international law journal /Hard copy 2537-2556
 • 4. Harvard law review /Hard copy 2549-2558

วารสารฉบับออนไลน์ ภาษาไทย   วารสาร-นิติศาสตร์ มีจำนวน 59 รายการ ตรวจสอบรายการวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI  คลิกที่ https://tci-thailand.org  

วารสารฉบับออนไลน์ ภาษาอังกฤษ  Law

 • มีจำนวน 1097 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม login ด้วย User Name: siam, Password: library


วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง-Periodical Library Siam University