วารสารกระแสวัฒนธรรม

ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารกระแสวัฒนธรรม
ISSN: –   1513-4458
จัดพิมพ์:  –   1 ปี 2 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –   ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ฉบับล่าสุด: –     ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 (ม.ค.-มิ.ย. 2562)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 27 มิ.ย. 2562 วารสารกระแสวัฒนธรรมที่กำลังนำเสนอฉบับนี้ เป็นของภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เนื้อหาภายในฉบับจึงมีการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยภายในฉบับมีทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการมานำเสนอรวม 9 บทความด้วยกัน ยกตัวอย่างบทความวิจัย เรื่อง “การถ่ายโอนความรู้วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในจังหวัดสตูล” และเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการที่น่าสนใจในเรื่อง “ศาสตร์พระราชา : พุทธบูรณาการแห่งนวัตกรรมศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสังคมไทยทุกระดับ”  เป็นต้น ยังมีบทความที่น่าติดตามอีกมาก ซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรต้องติดตามภายในฉบับนะคะ

Link to Journal: https://e-library.siam.edu/e-journal/article/journal-of-cultural-approach-2019-vol20-no37-jan-jun/