14 August 2020

วารสาร-Science-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Science-Periodical-Library-Siam-University

วารสาร-Science-Periodical-Library-Siam-University

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 66 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  9332 รายการ 

วารสารด้านวิทยาศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 66 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 45 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 21 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC

วารสารด้านวิทยาศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  9,339 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 97 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-วิทยาศาสตร์ และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 9242 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม login ด้วย User Name: siam, Password: library

รายชื่อวารสารด้านวิทยาศาสตร์ ดังนี้

วารสารฉบับพิมพ์ ภาษาไทย 45 รายการ

 • 1. Asia Pacific Food Industry Thailand (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2548-2559
 • 2. Food Beverage Marketing /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554 หยุดตีพิมพ์
 • 3. Food focusThailand /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2551-2553 หยุดตีพิมพ์
 • 4. Foodnews /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2557 Ookbee-eBook
 • 5. FoodPaper /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2556 หยุดตีพิมพ์
 • 6. National Geographic (ฉบับภาษาไทย) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-มี.ค.2558
 • 7. Science Illustrated /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2557 Ookbee-eBook
 • 8. Songklanakarin journal of science and technology (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2559 ฟรีออนไลน์
 • 9. UPDATE (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2538-2558
 • 10. กรมวิทยาศาสตร์บริการ, วารสาร (Department of Science Service, Ministry of Science and Technology) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2559 ฟรีออนไลน์
 • 11. การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2559 ฟรีออนไลน์
 • 12. ครัว /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2538-2558 Ookbee-eBook
 • 13. ครัวคุณต๋อย 2557-พ.ย.2559
 • 14. ไซย์ แมก SCI Mag (นิตยสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2551 หยุดตีพิมพ์
 • 15. เทคโนโลยีการอาหาร, วารสาร มหาวิทยาลัยสยาม /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2549-2550 ฟรีออนไลน์
 • 16. มทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2559 ฟรีออนไลน์
 • 17. มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2561 
 • 18. แม่บ้าน /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2537-2559
 • 19. วารสารวิจัย มข. (KKU research journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2544-2557 ฟรีออนไลน์
 • 20. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2559 ฟรีออนไลน์
 • 21. วารสารวิจัยรามคำแหง /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2558 ฟรีออนไลน์
 • 22. วารสารวิจัยรำไพพรรณี /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2561 ฟรีออนไลน์
 • 23. วารสารวิชาการ Apheit Journal Science & Technology /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2559 
 • 24. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2558-2559 ฟรีออนไลน์
 • 25. วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2558 
 • 26. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2558 ฟรีออนไลน์
 • 27. วารสารสถาบันอาหาร (Food Journal of Thailand) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2556 หยุดตีพิมพ์
 • 28. วิทยาศาสตร์ มศว, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2542-2559 ฟรีออนไลน์
 • 29. วิทยาศาสตร์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2540-2559 
 • 30. วิทยาศาสตร์บูรพา, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2552-2556 ฟรีออนไลน์
 • 31. ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2558 ฟรีออนไลน์
 • 32. สสวท (วารสาร) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2547-2559 ฟรีออนไลน์
 • 33. สิ่งแวดล้อม, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2544-2561 ฟรีออนไลน์
 • 34. อาหาร (Food Journal) /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2535-2559
 • 35. D.Tech /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2557-2559 
 • 36. Thai Journal of Genetics /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2551-2558 
 • 37. กทช. (NTC Journal), วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2550-2552
 • 38. วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2555-2558 ฟรีออนไลน์
 • 39. วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559 ฟรีออนไลน์
 • 40. วิจัยและฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2546-2547
 • 41. วิจัยและพัฒนา สจธ. /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2531-2546
 • 42. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2559 ฟรีออนไลน์
 • 43. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2551-2559 ฟรีออนไลน์
 • 44. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วารสาร /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2554-2555 ฟรีออนไลน์
 • 45. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วารสาร (ว ว ท.ฉบับภาษาไทย) ม.ธรรมศาสตร์ /ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการ 2545-2553 ฟรีออนไลน์

วารสารฉบับพิมพ์ ภาษาอังกฤษ  21 รายการ

 • 1. American scientist 2544-2559
 • 2. Applied environmental research 2557-2558 Free online
 • 3. Cereal foods world 2545-2558
 • 4. Chiang mai journal of science 2543-2559 Free online
 • 5. Chiang mai university journal of natural sciences 2545-2559 Free online
 • 6. Discover 2541-2559
 • 7. Food australia 2544-2559
 • 8. Food technology 2536-2553 Free online
 • 9. Food & wine 2535-2558
 • 10 Fruits 2544-2557
 • 11. Journal of bioscience and bioengineering 2542-2551
 • 12. Journal of zhejing university science 2544-2548
 • 13. National geographic 2545-2559
 • 14. Science 2537-2559 Free online
 • 15. ScienceAsia 2542-2559 Free online
 • 16. Scientific american 2538-2558
 • 17. AIJSTPME Asian international journal of science and technology 2553-2556
 • 18. Journal of science, technology, and humanities (Burapha University) 2546-2557
 • 19. KMITL Science and Technology Journal 2550-2559 Free online
 • 20. KMUTNB: IJAST 2559
 • 21. Thammasat international journal of science and technology (TIJSAT) 2539-2559 Free online

วารสารฉบับออนไลน์ ภาษาไทย   วารสาร-วิทยาศาสตร์  97 รายการ ตรวจสอบรายการวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI   คลิกที่ https://tci-thailand.org 

thวารสารฉบับออนไลน์ ภาษาอังกฤษ   9242 รายการ ประกอบด้วยด้าน Applied Sciences (272) Astronomy & Astrophysics (87) Biology (1494) Biotechnology (133) Botany (220) Chemistry (893) Computer Science (689) Earth & Atmospheric Sciences (467) Environmental Sciences (479) Forestry (88) Geography & Cartography (207) Geology (172) Life Sciences (654) Mathematics (741) Military History & Science (102) Physics (574) Power & Energy (114) Science (439) Technology (1417) ข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่  >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม login ด้วย User Name: siam, Password: library


วารสาร-Science-Periodical-Library-Siam-University

About The Author

Related posts