กิจกรรม แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563  ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ จำนวน 11 ท่าน โดยได้แนะนำห้องสมุด นำชมพื้นที่ และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้จัดให้บริการ ได้แก่

 • คอมพิวเตอร์ สำหรับค้นคว้าตามอัธยาศัยระบบจอสัมผัส (Touchscreen Computer Zone & Touchscreen Desktop Computer)
 • คอมพิวเตอร์ สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระบบจอสัมผัส
 • คอมพิวเตอร์ สำหรับค้นคว้าด้านวิชาการระบบจอ LED (ห้องดิจิตอลฯ)
 • คอมพิวเตอร์ สำหรับการสืบค้น OPAC
 • คอมพิวเตอร์ สำหรับการสืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องเล่น iPod และเครื่องเล่น MP3
 • อุปกรณ์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ (หูฟังและแว่นตาสามมิติ)
 • เครื่องถ่ายเอกสาร
 • พื้นที่ให้บริการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Living Library Zone) ให้บริการที่นั่ง โซฟาแบบสบายๆ (Relaxing Area)
 • พื้นที่ศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคล/ที่นั่งเฉพาะบุคคล (Individual Workstation/ Carrel)

พื้นที่ในการจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ (3D Theatre Zone)  ขนาด 13 ที่นั่ง

 • ห้องค้นคว้ากลุ่ม  (Study Room) จำนวน 12 ห้อง
 • มุมศึกษาค้นคว้าวิจัย (ห้องหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ  และ ห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน และ ห้องวารสารและเอกสาร)
 • มุมหนังสือทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง (Music & Performing Arts)
 • มุมหนังสือเด็ก (Chidren’s Corner)
 • มุมหนังสือเตรียมสอบ – เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย/เตรียมสอบเข้าทำงาน/เตรียมสอบภาษา
 • มุมวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ