25 September 2020

กิจกรรม แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม แนะนำห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563  ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ จำนวน 11 ท่าน โดยได้แนะนำห้องสมุด นำชมพื้นที่ และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้จัดให้บริการ ได้แก่

 • คอมพิวเตอร์ สำหรับค้นคว้าตามอัธยาศัยระบบจอสัมผัส (Touchscreen Computer Zone & Touchscreen Desktop Computer)
 • คอมพิวเตอร์ สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระบบจอสัมผัส
 • คอมพิวเตอร์ สำหรับค้นคว้าด้านวิชาการระบบจอ LED (ห้องดิจิตอลฯ)
 • คอมพิวเตอร์ สำหรับการสืบค้น OPAC
 • คอมพิวเตอร์ สำหรับการสืบค้นวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องเล่น iPod และเครื่องเล่น MP3
 • อุปกรณ์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ (หูฟังและแว่นตาสามมิติ)
 • เครื่องถ่ายเอกสาร
 • พื้นที่ให้บริการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Living Library Zone) ให้บริการที่นั่ง โซฟาแบบสบายๆ (Relaxing Area)
 • พื้นที่ศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคล/ที่นั่งเฉพาะบุคคล (Individual Workstation/ Carrel)

พื้นที่ในการจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ (3D Theatre Zone)  ขนาด 13 ที่นั่ง

 • ห้องค้นคว้ากลุ่ม  (Study Room) จำนวน 12 ห้อง
 • มุมศึกษาค้นคว้าวิจัย (ห้องหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ  และ ห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน และ ห้องวารสารและเอกสาร)
 • มุมหนังสือทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง (Music & Performing Arts)
 • มุมหนังสือเด็ก (Chidren’s Corner)
 • มุมหนังสือเตรียมสอบ – เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย/เตรียมสอบเข้าทำงาน/เตรียมสอบภาษา
 • มุมวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  • lib-2563-22-8-2
  • lib-2563-22-8-3
  • lib-2563-22-8-4

About The Author

Related posts