ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ดร.นลินี สุตเศวต นำนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บว.ศึกษาศาสตร์ และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 เข้าอบรมวิธีการสืบค้นและการเขียนบรรณานุกรม ณ หอสมุดกลาง สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12

อ.สุธน สุภาวงศ์ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้การต้อนรับนำชมแผนกต่าง ๆ และเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง OPAC: Online Public Access Catalog (การสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง สำนักทรัพยากรสารสนเทศ), EBSCO HOST (ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม), ThaiEdResearchฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) Research-System(รวบรวมงานวิจัย รายงาน โครงงาน สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ) ThaiLIS (ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆทั่วประเทศ) การสืบค้น และการเขียนบรรณานุกรม วิทยากร โดย อ.คมเดช บุญประเสริฐ และ อ.วีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ ณ ห้องดิจิตอล ชั้น 3