การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2561

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561  เวลา 09.30 14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ และนางพรรณี จิวพุทธิธรรม ได้เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ประกอบด้วย 8 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม และห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นสมาชิกที่ใช้ระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ที่มีการร่วมมือกันทำข้อตกลงในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือที่เรียกว่า ILL (Inter Library Loan)

หัวข้อการประชุมความร่วมมือการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด หรือ ILL (Inter Library Loan) ของกลุ่ม TU-THAIPUL 

ในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2561  ได้นำเสนอข้อควรรู้ของระบบEDS (EBSCO Discovery Service) และการนำระบบไปใช้ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ดังนี้

  1. การทำงานของ EDS เบื้องต้น
  2. การตรวจสอบผลการสืบค้น
  3. FAQ ที่พบในระบบ EDS
  4. EDS Sharing

ดาวโหลดเอกสาร


เว็บไซต์: การประชุมพบปะกันในกลุ่ม

อ่านรายละเอียด: บริการยืมระหว่างห้องสมุด


การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2561