วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 37 ก.ค.-ธ.ค. 2561


สารบัญ

Research article

อัตรากำลังพยาบาลกับผลลัพธ์ด้านการติดเชื้อในโรงพยาบาล Nurse Staffing and Nosocomial Infection Outcome
รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ Rachanee Sujijantararat, Assoc.Prof.
อรุณรัตน์ เทพนา Arunrat Thepna, Lecturer
วราพร หาญคุณะเศรษฐ์ Waraporn Hankunasets, RN.

ศนิกานต์ ศรีมณี Sanikan Seemanee, Lecturer
ชนิดา มัททวางกูร Chanida Mattavagkul, Lecturer
พรพิมล ภูมิฤทธิกุล Pornpimon Poomrittikul, Lecturer
ระชี ดิษฐจร Rachee Ditajorn, Lecturer
พรรณี ตรังคสันต์ Pannee Trangkasant, Lecturer

22-38


พฤติกรรมสุขภาพกับความสม่ำเสมอในการกินยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี Health Behaviors and Adherence to Antiretroviral Drug among People Living with Human Immunodeficiency Virus

ชนิกา ศรีราช Chanika Srirach, Graduate students
ฉวีวรรณ บุญสุยา Chaweewon Boonshuyar, Lecturer
อรนุช ภาชื่น Oranut Pacheun, Lecturer

39-55


ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูง Factors predict health promotion behaviors among Thai Muslim with Hypertension

พัชรี รัศมีแจ่ม Patcharee Rasamejam, Lecturer

ปริศนา อัครธนพล Prisana Akaratanapol, Lecturer

พรทิพย์ ลิ้มธีระยศ Porntip Limteerayos, Lecturer

กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม Kamontip Khungtumneam, Asst.Prof.

56-68


ผลของโปรแกรมจิตตปัญญาศึกษาต่อสุขภาวะจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล Effect of Contemplative Education Program on Spiritual well-being of Nursing Students

วรินทร์ลดา จันทวีเมือง Varinlada Jantaweemuang, Graduate student
กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ Karnsunaphat Balthip, Assoc.Prof.
อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ Usanee Petchruschatachart, Assoc.Prof.

84-102


การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนของอาจารย์การเรียนรู้แบบนำตนเองสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ประโยชน์ที่ได้รับ และความคาดหวังของนักศึกษาต่อรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ประเทศไทย และ STIKES Bali ประเทศอินโดนีเซีย Comparative Study about Teaching Method, Self-directed Learning, Learning Environment, Benefit and Expectation of the Students from Mental Health and Psychiatric Nursing Subject Between Saint louis College, Thailand and STIKES Bali, Indonesia

สุภาวดี สมจิตต์ Supawadee Somchit, Lecturer
I Putu Gde Yudara Sandra, Lecturer
Ni Luh Darmayanti, Lecturer

103-118


ศุภามณ จันทร์สกุล Suphamon Chansakul, Lecturer

119-134


Academic article


วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 37 ก.ค.-ธ.ค. 2561 Journal of Nursing, Siam University Vol. 19 No. 37 Jul-Dec 2018


วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 37 ก.ค.-ธ.ค.2561

Journal of Nursing, Siam University Vol. 19 No. 37 Jul-Dec 2018

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ฉบับนี้มีบทความวิจัย และวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลาย  โดยเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่เป็น 10 เรื่อง ในฉบับนี้มีบทความเกี่ยวข้องกับอัตรากำลังพยาบาล การพยาบาลเพื่อการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงแก่ผู้มีความเสี่ยงหรือเจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชนซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อาทิ อัตรากำลังพยาบาลกับผลลัพธ์ด้านการติดเชื้อในโรงพยาบาล   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระสงฆ์และพฤติกรรมการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะความดันโลหิตสูง  และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลในทศวรรษที่เทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว เช่น การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้แบบนำตนเอง สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ และความคาดหวังของนักศึกษาต่อรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศไทยและ STIKES Bali ประเทศอินโดนีเซีย  ภาวะผิดปกติที่พบบ่อยในระหว่างการคลอด: การนำไปใช้ในการสอนนักศึกษาพยาบาล  เป็นต้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 14-305 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

เว็บไซต์:  https://nursing.siam.edu/

โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982

E-mail: jsiamns@siam.edu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 37 ก.ค.-ธ.ค. 2561”

Your email address will not be published.