Biography

Author Picture

Sutida Deenoo

Sutida Deenoo

อาจารย์ สุธิดา ดีหนู
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


ผลงานวิจัย:

ชนิดา มัททวางกูร, ขวัญเรือน ก๋าวิต,  สุธิดา ดีหนู และ สิริณัฐ สินวรรณกุล. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชนในเขตภาษีเจริญ. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 20(39), 99-109.

 สุธิดา ดีหนู, มุกดา เดชประพนธ์ และ อรสา พันธ์ภักดี. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของอาการความสามารถในการรับรู้และเข้าใจโรคความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว.  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 19(36), 66-77.