Biography

Author Picture

Kwanruen Kawitu

Kwanruen Kawitu
อาจารย์ขวัญเรือน ก๋าวิตู
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


ผลงานวิจัย:

ขวัญเรือน ก๋าวิตู  และ ชนิดา มัททวางกูร. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 20(38), 82-95.

ชนิดา มัททวางกูร, ขวัญเรือน ก๋าวิต,  สุธิดา ดีหนู และ สิริณัฐ สินวรรณกุล. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชนในเขตภาษีเจริญ. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 20(39), 99-109.