Biography

Author Picture

Sirinat Sinwannakool

Sirinat Sinwannakool
อาจารย์สิริณัฐ สินวรรณกุล
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 

ผลงานวิจัย:

ชนิดา มัททวางกูร, ขวัญเรือน ก๋าวิต,  สุธิดา ดีหนู และ สิริณัฐ สินวรรณกุล. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชนในเขตภาษีเจริญ. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 20(39), 99-109.