การติดตามผลการพัฒนาอาจารย์พยาบาลด้านการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2566)

ชื่อบทความ       : การติดตามผลการพัฒนาอาจารย์พยาบาลด้านการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Title              : A Follow up study of the development of nurse educators for rational drug use instruction in the Bachelor of Nursing Science Program

ผู้เขียน/Author  : ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, ศุกร์ใจ เจริญสุข, กนกเลขา สุวรรณพงษ์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ, นฤมล อังศิริศักดิ์* , กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และ สุนทราวดี เธียรพิเชฐ

Researcher       : Laddawon Vaisurasingha, Sukjai Charoensuk, Kanoklekha Suwannapong, Ladda Leungratanamart, Naruemol Angsirisak* , Kamolrat Turner and Suntharawadee Theinpichelts

Department     : * Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand

ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม    :  https://e-research.siam.edu/kb/a-follow-up-study/

Link to article : วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2566 | Bcnnon Health Science Research Journal Volume 17 No.3: September – December 2023 https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/265518/180224 


Link to Published: วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี / TCI 1


Bibliography     :  ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, ศุกร์ใจ เจริญสุข, กนกเลขา สุวรรณพงษ์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ, นฤมล อังศิริศักดิ์, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และ สุนทราวดี เธียรพิเชฐ. (2566). การติดตามผลการพัฒนาอาจารย์พยาบาลด้านการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. ารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, 17(3), 54-64.


 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 305
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel : 02-867-8026, 02-867-8026 ต่อ 5216, 5203
Fax : 02-867-8026

Website  : https://nursing.siam.edu/