วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 33 ม.ค.-มิ.ย. 2559

Effects of Transactional Program on Knowledge, Skill Practice and Preparedness for Safety Swallowing in Stroke Patient

สุภาวดี ศรีปัด, จริยาวัตร คมพยัคฆ์, พรศิริ พันธสี


อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ


สุดาวดี แก้วดวงโต, นักศึกษาปริญญาโท, ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, วิชชุดา เจริญกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิวัฒน์ รอดประเสริฐ


เจริญชัย หมื่นห่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สุปราวีณ์ คงธนชโยพิทย์


ศิราณี ศรีหาภาค, วิไลวรรณ วัฒนานนท์, จิราพร วรวงศ์, นิระมล สมตัว, ธานี กล่อมใจ


ชมพูนุช ฉัตรสกุล, นักศึกษาปริญญาโท, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, รองศาสตราจารย์, สุวิมล ตั้งกิตติถาวร, ชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์, รองผู้อำนวยการผ่ายการพยาบาล


อนันทิยา พุ่มเพ็ชร, นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, เพ็ญจันท์ ส.โมไนยพงศ์, รองศาสตราจารย์, เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร

วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 33 ก.ค.-ธ.ค. 2559 Journal of Nursing, Siam University Vol. 17 No. 34 Jul-Dec 2016

 


วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 33 ก.ค.-ธ.ค. 2559

Journal of Nursing, Siam University Vol17 No33 Jul-Dec 2016

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 33 ม.ค.-มิ.ย. 2559”

Your email address will not be published. Required fields are marked *