นิเทศสยามปริทัศน์ (Siam Communication Review)

วารสาร-แนะนำวารสาร 22 มี.ค. 2562ชื่อวารสาร (Title) :-  นิเทศสยามปริทัศน์ (Siam Communication Review)
ISSN: –   1513-2226
จัดพิมพ์:  –  ออกเผยแพร่เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี
สำนักพิมพ์: –  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ฉบับล่าสุด: –       ปีที่ 17 ฉบับที่ 23 (ประจำปี 2561)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่  22 มี.ค. 2562 นิเทศสยามปริทัศน์ฉบับนี้ ถือเป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ฉบับล่าสุด ซึ่งได้มีการเผยแพร่บทความและผลงานทางด้านวิชาการจากหลากหลายสถาบันการศึกษาเพื่อนำมาตีพิมพ์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งสาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาการโฆษณา สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อดิจิทัล สาขาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสาขาการสื่อสารการแสดง รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีแนวความคิดด้านการสื่อสารแบบใหม่ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย