การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด พรมจุ้ย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และสนับสนุนการเรียนรู้ มสธ. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปีดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวเปิดการสัมนา

  • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มุมมองการจัดการจดหมายเหตุขององค์กร โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Link1  Linkสำรอง

  • บรรยาย เรื่อง ความคาดหวังและการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการ เอกสารจดหมายเหตุในยุคไทยแลนด์ 4.0รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มสธ.  Link1  Linkสำรอง

  • บรรยาย เรื่อง ปฏิบัติการเอกสารสำคัญในยุคติจิทัล โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)   Link1  Linkสำรอง

  • บรรยาย เรื่อง ก้าวคนละก้าว เพื่อขับเคลื่อนเอกสารจดหมายเหตุติจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรวง พฤติกุล    Link1  Linkสำรอง

สืบเนื่องจาก การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร ของหน่วยงาน การจัดทำ การเก็บรักษา การส่งผ่านข้อมูล และการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน ที่ต้องมีการดำเนินการจัดสร้างเอกสารงานพิมพ์ การสร้างสื่อนำเสนอ การจัดการเอกสาร PDF การเตรียมภาพดิจิทัล และการสร้างเอกสารเว็บได้อย่างมีคุณภาพ การเผยแพร่สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย และสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่นิยมใช้กันอย่างมากมายในปัจจุบัน การบริหารจัดการสื่อดิจิทัลดังกล่าว จึงเป็นเรื่องใหม่และมีความท้าทายอย่างมาก

หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลหากสถาบันหรือหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติบัติงานจัดเก็บเอกสารดิจิทัล ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกวิธี อาจส่งผลให้เอกสารเกิดการสูญหาย การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการเอกสารดิจิทัลให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัลในยุคประเทศไทย 4.0

หลักและแนวปฏิบัติการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล-coverหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้มีประสบการณ์ ในการดำเนินการทางเทคนิค และเทคโนโลยี ในการจัดเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ และกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุ และบริการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จึงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ ที่พบจากการปฏิบัติงาน ด้านเอกสาร ที่มีการนำเทคนิคและเทคโนโลยีการเตรียมสื่อดิจิทัล ที่มีความเป็นมาตรฐาน มาดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบ หนังสือคู่มือ เรื่อง หลักและแนวปฏิบัติ การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล (คลิกดาวน์โหลด) เพื่อถ่ายทอดความรู้ สู่การใช้งานอันสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานทั้งในงานจัดการเอกสารภาครัฐ และเอกชน งานสารบรรณ งานจดหมายเหตุ ตลอดจนงานห้องสมุด ของสถาบันการศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มือที่สามารถยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ของหน่วยงานได้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://library.stou.ac.th/digital-archive/

การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร