การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561  เวลา 09.30 14.00 น. บุคลากรของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร ยิ่งใหญ่ นายทศพร ศิริโชคทรัพย์ และ นางสาวประภาพร ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ได้เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท EBSCO มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ประกอบด้วย 8 สถาบัน ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม และห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นสมาชิกที่ใช้ระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ที่มีการร่วมมือกันทำข้อตกลงในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือที่เรียกว่า ILL (Inter Library Loan)

แนวทางความร่วมมือการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด หรือ ILL (Inter Library Loan) ของกลุ่ม TU-THAIPUL ร่วมกับ นิด้าและมหาวิทยาลัยมหิดล

ในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561 ครั้งนี้ ได้มีห้องสมุดภายนอกกลุ่ม TU-Thaipul จาก 2 สถาบันเข้าร่วมประชุมด้วย คือ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ (Observation) และรับฟังแนวทางความร่วมมือของกลุ่ม และ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ได้นำแนวนโยบายหรือข้อตกลงความร่วมมือในเบื้องต้น ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้บริการได้ในเดือน มกราคม 2562 ดังนี้

  1. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตให้บริษัท EBSCO นำเข้าข้อมูล Catalog และ Publications ในระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) เพื่อให้กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL สามารถค้นหา/สืบค้นและมองเห็นทรัพยากรฯ ของหอสมุดได้
  2. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตให้กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภท Publications ได้ฟรีสถาบันละ 10 บทความ/ปี ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบทความละ 100.- บาท
  3. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตให้กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภท หนังสือ ได้ฟรีสถาบันละ 20 เล่ม/ครั้ง (จัดส่งคำขอผ่านระบบ EDS) แต่ผู้ใช้ต้องไปยืม-คืนทรัพยากรฯ ด้วยตนเอง ไม่ดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
  4. กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL อนุญาตให้ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ EDS ได้ฟรีตามข้อตกลงของกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ที่ได้เคยตกลงกันไว้

บริการใหม่ของระบบ EDS (Feature Update EDS)  Sign in with Google

ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก/Register โดยใช้ Google Account เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ EDS

  • ผู้ใช้ login เข้าใช้ระบบ EDS โดยผ่านFunction Sign in with Google
  • เมื่อกดที่ Function Sign in with Google ระบบจะสอบถามว่าจะใช้ Account ไหน
  • เลือก Account ที่ต้องการ ระบบจะวิ่งไปที่ Profile ของท่าน

เว็บไซต์: Tu-Thaipul

เว็บไซต์: การประชุมพบปะกันในกลุ่ม

อ่านรายละเอียด: บริการยืมระหว่างห้องสมุด

 

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 3/2561