การจัดการองค์ความรู้: ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ รุ่นที่ 4

เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรสารสนเทศได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้: ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 4 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้เป็นบรรณารักษ์มืออาชีพ เพื่อร่วมผลักดันทศวรรษแห่งการอ่านให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างองค์ความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด เพื่อร่วมพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีการมอบวุฒิบัตรหลังจบการอบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ทั้งงานบริหาร งานเทคนิค งานบริการ งานกิจกรรม และคู่มือการดำเนินงานสำหรับบรรณารักษ์ให้ทันสมัย และมาตรฐานสากล
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริหาร บริการ งานห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทยให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อร่วมนำพาห้องสมุดสังคมไทยก้าวไปสู่ห้องสมุดสังคมประชาคมอาเซียน

แหล่งดาวน์โหลด e-book โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์


องค์กรเพื่อสังคม setsocialimpact.com/home

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย http://tla.or.th/

ภาพข่าวจากแฟนเพจ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

การจัดการองค์ความรู้: ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์