ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ครั้งที่ 2 พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ครั้งที่ 2 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา เริ่มเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1 ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 ท่าน จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรม สำนักหอสมุดกลาง และทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ในปัจจุบันการใช้สื่ออินโฟกราฟฟิค ได้รับความนิยมและแพร่หลายเป็นอย่างมาก จึงได้มีการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ขึ้น เพื่อให้บุคคลากร ได้นำไปต่อยอดในการสร้างสื่อ ในหน่วยงานของตนเอง ต่อไป

basic-infographic 2nd

อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ครั้งที่ 2