ประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS)

เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้ส่งบุคลากร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เพื่อทบทวนความเข้าใจ ในการลงรายการข้อมูลตามมาตรฐาน สำหรับจัดเก็บเอกสารเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Thai Digital Collection ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  เป็นความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนา เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งมีภารกิจร่วมกันในการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ของวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือหายาก เข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง ซึ่งถือเป็นคลังข้อมูลทางวิชาการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศไทย ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการฝึกปฎิบัติการ เพิ่มทักษะในการจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ตลอดจน ความรู้ในการลงรายการ Metadata และทำ Crosswalk และแนะนำหน้าจอใหม่ สำหรับการให้บริการสืบค้นข้อมูลบนฐาน TDC รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ ปัญหาการใช้งานระบบ ของบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานจริง ในการจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการ จากสถาบันต่างๆ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 

ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นเอกสารวิชาการ ที่รวบรวมจาก มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรัฐ 27 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ 40 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 30 แห่ง และหน่วยงานอื่นๆ  49 แห่ง ผ่านทางเว็บไซต์ http://tdc.thailis.or.th/   เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย / สถาบัน 167 แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเต็ม พร้อมภาพที่ต้องการได้ทันที โดยปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสาร ในรูปอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 

ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์(Thai Digital Collection)

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความร่วมมือ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สำนักงานฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฎิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  1. ผลงานที่คัดเลือกจัดเก็บเข้าสู่ระบบจะต้องเป็นเอกสารฉบับเต็มเท่านั้น
  2. ประเภทของเอกสารกำหนดให้จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา, รายงานวิจัย, บทความวิชาการ และหนังสือหายาก (สามารถเลือกประเภทเอกสารตามที่หน่วยงานมีอยู่จริง)
  3. ผลงานเอกสารที่จัดเก็บต้องเป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยงานเองเท่านั้น และต้องยินดีเผยแพร่ให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานในความร่วมมือ และประชาชนเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้โดยไม่มีเงื่อนไข
  4. หน่วยงานต้องนำเข้าข้อมูลต่อเนื่องทุกปี กรณีไม่มีการนำเข้าข้อมูลติดต่อกัน ๒ ปี สำนักงานขอสงวนสิทธิในการปรับสถานะผู้ใช้ให้เป็นแบบใช้งานทั่วไป คือ สมัครสมาชิกรายบุคคล
  5. หน่วยงานต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเข้าร่วมฝึกอบรมการลงรายการข้อมูลเอกสารตามแบบมาตรฐาน Metadata Dublin Core

 


ประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS)