อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic

อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic (ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา เริ่มเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1 ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 ท่าน จัดโดยศูนย์ฝึกอบรม สำนักหอสมุดกลาง และทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ในปัจจุบันการใช้สื่ออินโฟกราฟฟิคได้รับความนิยมและแพร่หลายเป็นอย่างมาก จึงได้มีการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic ขึ้น เพื่อให้บุคคลากร ได้นำไปต่อยอดในการสร้างสื่อ ในหน่วยงานของตนเอง ต่อไป

 

เอกสารประกอบการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic

คลิกอ่าน รายการอบรมเชิงปฎิบัติการอื่นๆ:

อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Info-graphic 2018