แบ่งปัน-เรียนรู้ การเขียนบรรณานุกรม ตามมาตรฐาน APA

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง

ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  ได้จัดโครงการ  “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงตามมาตรฐาน รูปแบบ APA” เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561   ซึ่งมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 คน  เนื่องด้วยสำนักทรัพยากรสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอน ทั้งนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ได้มีการพัฒนาตนเอง ตลอดจน การศึกษาเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียน การจัดการแหล่ง เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยหนังสือ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตาม มคอ.

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงตามมาตรฐาน รูปแบบ APA
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) มหาวิทยาลัยสยาม จึงได้พยายามพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในทุกด้าน เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในการปฏิบัติงานต่างๆ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริงในการพัฒนาระบบสารสนเทศ อีกทั้งเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการกำหนดประเด็นความรู้และพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยสยาม มีบุคลากรผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่สามารถถ่ายทอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ ให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาได้ และเพื่อให้หน่วยงานสนับสนุน มีการจัดการความรู้ สามารถรวบรวมความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการน่าความรู้ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมามาใช่ในการปฏิบัติงานได้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อให้บุคลากรได้มีกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงที่ถูกต้อง
  • เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักฯให้มีคุณภาพ

แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practices)


 

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง