อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO อย่างมีประสิทธิภาพ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO อย่างมีประสิทธิภาพ”

โดย มนฑกานติ จันทรวรินทร์(บี)  Field Sales Representative ebsco.com ( EBSCO Infomation Services )

ฐานข้อมู-EBSCO-มนฑกานติ จันทรวรินทร์-ห้องสมุด-หอสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม-siam university-library

รอบเช้า

ด้วยมหาวิทยาลัยสยามได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลวิชาการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 10 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย

  1. Academic Search Complete
  2. Computer & Applied Sciences Complete
  3. Communication & Mass Media Complete
  4. Education Research Complete
  5. Business Source Premier
  6. Hospitality & Tourism Complete
  7. ERIC
  8. Regional Business News
  9. EDS (EBSCO Discovery Service)

และ 10. ฐานข้อมูล eBook Academic Collection/EBSCO (มี eBook ทุกสาขาวิชา รวมทั้งด้าน Clinical มากกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง

อบรม-EBSCO-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม

โดยเริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556  เพื่อให้การใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสยามจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยวิทยากรจากบริษัท EBSCO ให้การอบรมในครั้งนี้ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ ในขึ้น ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยคณาจารย์และบุคลากรสามารถเลือกเข้าอบรมได้ในรอบเช้าระหว่าง เวลา  10.00-12.00 น. และนักศึกษาอบรมในรอบบ่ายระหว่าง เวลา 13.30-15.30 น.  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการทางการเงิน ห้อง 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสยาม

อบรม-EBSCO-ห้องสมุด-มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการสืบค้น/ค้นคืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มทักษะการสืบค้น/ค้นคืนข้อมูลในเชิงลึกเพื่อการวิจัย

รอบบ่าย