การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การสร้างระบบประเมินผลงานบุคลากรด้วย E-Portfolio

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) ได้จัดทำ โครงการ: การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การสร้างระบบประเมินผลงานบุคลากรด้วย E-Portfolio เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) ห้องดิจิตอล ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๓ คน จากจำนวนที่ลงทะเบียนทั้งหมด ๒๙ คน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ E-Portfolio และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งการบริหารจัดการข้อมูลในด้านการบริหารงานบุคลากร (HR Management) ทั้งข้อมูลพื้นฐานและผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่สามารถเรียกดูและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย นั้น นับเป็นข้อมูลสารสนเทศส่วนหนึ่งที่ควรมีการพัฒนาให้ทันกับความต้องการในการเลือกใช้ข้อมูล ทั้งเพื่อคุณภาพในการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งภายในหน่วยงานและภายในสถาบัน ซึ่งการบริหารจัดการด้านบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีคุณภาพจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ:
(1) เพื่อให้บุคลากรได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประเมินผลงานบุคลากรด้วย E-Portfolio จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
(2) เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ E-Portfolio และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
(3) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจในด้านการบริหารงานบุคลากร (HR Management) และผู้บริหารมีข้อมูลสารสนเทศในการประเมินผลงานบุคลากรและสามารถใช้บุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(4) เพื่อให้สำนักทรัพยากรสารสนเทศและหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันทำงาน และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการจัดทำ E-PORTFOLIO ด้วย Google Site

แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practices)

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างระบบประเมินผลงานบุคลากรด้วย E-Portfolio