แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 ส.ค. 2561ชื่อเรื่อง :  Parkinson’s Disease
ผู้แต่ง :    Focus Media
CALL NUMBER: VCD 1248 M 2555
รายละเอียด : แนะนำ CD  Parkinson’s Disease ซึ่งเป็นผลงานของ Dr.Richard J.Davenport ที่ปรึกษาด้านประสาทวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอน ภายในนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน (PD) อธิบายถึงอาการของโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับปมประสาทบาซัล (basal ganglia) ที่ทำหน้าที่เคลื่อนไหวผิดปกติ ให้รายละเอียดในเรื่องการรักษา กลไกการออกฤทธิ์ของยา การปลูกถ่ายเซลล์ Dopamine เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3250289/
โรคพาร์กินสัน (PD) เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยและมีปัญหาต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมากจึงได้มีการจัดตั้ง “วันโรคพาร์กินสัน” ขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 11 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายแพทย์ชาวอังกฤษ ชื่อ “เจมส์ พาร์กินสัน” (Dr.James Parkinson) ซึ่งเป็นแพทย์คนแรกที่ได้อธิบายลักษณะของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ในปี พ.ศ.2360 ในบทความที่ชื่อว่า “Shaking Palsy” และมีการใช้ดอกทิวลิปสีแดงเป็นสัญลักษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่

  1. https://www.daysoftheyear.com/days/world-parkinsons-disease-day/
  2. https://www.research.ed.ac.uk/portal/en/persons/richard-davenport(dc3a85f2-b6e8-471f-acc9-37361f814fb8)/publications.html
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3250289/

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 ส.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      การบัญชีต้นทุน : หลักและกระบวนการ
ผู้จัดทำ :–      พรรณนิภา รอดวรรณะ
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 657.42 พ263ก 2560
รายละเอียด :- แนะนำ CD การบัญชีต้นทุน : หลักและกระบวนการ ซึ่งเป็นสื่อการสอนในรูปแบบวีซีดีที่ให้ความรู้เรื่องการบัญชีต้นทุนที่เป็นแนวทฤษฎีและแนวปฏิบัติซึ่งเป็นทั้งหลักและกระบวนการทางบัญชีที่ใช้ในการควบคุมและคำนวณต้นทุนการผลิต กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การวางแผน การควบคุมการผลิต การตั้งราคา การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิต วัตถุประสงค์โดยตรงของการบัญชีต้นทุน คือ การคำนวณเพื่อให้ได้ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการผลิต ในการคำนวณต้นทุนการผลิตอาจมีการจัดสรรตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และในบางลักษณะอาจมีการจัดสรรในอัตราล่วงหน้า การบัญชีต้นทุนมาตรฐานจึงเป็นลักษณะหนึ่งของการคำนวณต้นทุนในอัตราล่วงหน้าตามมาตรฐานที่กิจการกำหนด ทั้งนี้ยังรวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการจัดซื้อ  ระบบการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน เป็นต้น พร้อมภาคผนวกที่นำเสนอกระบวนการคำนวณต้นทุน ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำ CD ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561