วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์: NIDA Development Journal
Print ISSN:  0125-3689
TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ก.ย. 2562 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการที่มีคุณภาพสูง ผ่านการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและมีความทันสมัย การตีพิมพ์เปิดรับบทความพิจารณาทางด้านนโยบาย การบริหาร และการพัฒนา กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ยินดีรับพิจารณาผลงานวิชาการ บทความวิจัย บทความ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ
Description: The NIDA Development Journal (NDJ) publishes manuscripts that describe or synthesize research of direct relevance to development administration. Its main objective is to publish high quality, peer-reviewed papers using at least two referees that have not previously been published and that reflect the latest research in the area of policy, administration and development. The editors welcome a wide range of academic papers, including research articles, review articles, and book reviews.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (2545) – ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 (2559)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  NIDA Development Journal


วารสารพัฒนบริหารศาสตร์: NIDA Development Journal