วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
Print ISSN: 0858-1231
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5
ก.ย. 2562 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสนอวิทยาการก้าวหน้าทางพยาบาลศาสตร์2.,เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันกำหนดออก ทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายนฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคมเจ้าของ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ
Description: –

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2545) – ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (2546)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  Journal of Nursing Science Chulalongkorn University


วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: Journal of Nursing Science Chulalongkorn University