วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข: Nursing Journal of The Ministry of Public Health
Print ISSN: 0857-3743
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5
ก.ย. 2562 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการด้านการพยาบาลทุกสาขาและงานด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเช่นบทความวิชาการเป็นบทความทางการพยาบาล
Description: –

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2546) – ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (2561)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  Nursing Journal of The Ministry of Public Health


วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข: Nursing Journal of The Ministry of Public Health