วารสารการบริหารท้องถิ่น

ชื่อวารสาร: วารสารการบริหารท้องถิ่น : Local Administration Journal
Print ISSN: 1906-103x
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 28 ส.ค. 2562 วารสารการบริหารท้องถิ่น (Local Administration Journal) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร และนักปฏิบัติ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ,วารสารการบริหารท้องถิ่นตีพิมพ์เผยแพร่บทความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยวารสารการบริหารท้องถิ่นเป็นวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 และมีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม)

Description: Local Administration Journal (LAJ) is the flagship open-access journal of the College of Local Administration

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2552) – ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2559)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Local Administration Journal


วารสารการบริหารท้องถิ่น : Local Administration Journal