Startup Fundraising โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ

ชื่อหนังสือ: Startup Fundraising โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ
ชื่อผู้แต่ง:  ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา     
Call Number:  658.152 1522562                            
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 24 ก.ย. 2562  หนังสือ Startup Fundraising โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ” เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่กระชับ อ่านเข้าใจง่าย มีการหยิบยกตัวอย่างต่างๆ เพื่อบอกเล่าถึงภาพรวมการระดมทุนจากนักลงทุนประเภทต่างๆ ผ่านความหลากหลายของรูปแบบการระดมทุนตามระยะการเติบโต ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการทำงานกับนักลงทุน แนวทางการตัดสินใจเลือกแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง ตลอดจนความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละประเภท อาทิ เช่น Angel Investor Venture Capital หรือ Corporate Venture Capital อีกทั้ง รูปแบบการระดมทุนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Crowdfunding หนังสือเล่มนี้จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้กับนักลงทุนและผู้ที่สนใจได้นำไปต่อยอดสร้างความแข็งแรง และเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป