IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร

ชื่อหนังสือ: IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร
ชื่อผู้แต่ง: ชัชชัย คุณบัว      
Call Number:  004.678 3532562                            
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 23 ก.ย. 2562  หนังสือIoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร” เล่มนี้ จะพาผู้อ่านไปเปิดโลกเทคโนโลยี IoT: ไวไฟ (Wi-Fi), บลูทูธ (Bluetooth), ซิกบี (Zigbee), NB-loT, LoRa และเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลบน lPv6 (6LoWPAN) รวมไปถึงการสื่อสารระยะไกล โดยใช้เทคโนโลยี Low Power Wide Area (LPWA) ได้แก่ NB-IoT และ LoRa นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแอปพลิเคชันโปรโตคอลที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ MQTT และ CoAP  ที่ใช้ทำงานบนเทคโนโลยี IoT อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ยังได้นำผู้อ่านไปสู่โลกเทคโนโลยี 5G ในอนาคต เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยี IoT