วิทยาการคอมพิวเตอร์-2560-ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์

Title:  ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์ : Basic Sign Language Search System on Android Platform
Researcher: เอก บํารุงศรี และ สุรเชษฐ์ แซ่ลี้
Bamrungsi E. and Saelee S.

Department     :  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
E-mail                :   eak.bam@siam.edu

บทคัดย่อ             :   งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและบุคคลปกติทั่วไป นําไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีความจําเป็นในการสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ระบบสามารถค้นหาศัพท์ภาษามือพื้นฐานทั้งภาษามือไทยและภาษามืออังกฤษ โดยแสดงผลการค้นหาเป็นรูปภาพและคําอธิบายการแสดงภาษามือส่วนประกอบของระบบมี 3 ส่วนคือ (1) ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือโดยวิธีการใช้คําค้น (search) (2) ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือโดยวิธีการค้นหาตามหมวดหมู่ตัวอักษร (3) ระบบสําหรับติดต่อผู้พัฒนาระบบ ระบบพัฒนาโดยใช้ภาษาจาวาในการเขียนชุดคําสั่ง และใช้ Eclipse ที่มี Plug in Android SDK เป็นเครื่องมือพัฒนา ระบบช่วยให้การสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยินทําได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู็บกพร่องทางการได้ยินได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลปกติทั่วไปได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

คําสําคัญ             :   ภาษามือ ระบบค้นหา แอนดรอยด์

Abstract            :  This research is the development ofBasic Sign LanguageSearch system on Android Platform. Everyone is available anytime, anywhere to communicate with hearing impaired.The system can search Basic Thai andEnglish Sign Language.The system displays images and descriptions of gestures.The system consists of Word search system,Search by categoryand Contact developer system.Developers using Java and Eclipse with Android SDK as development tools.The system enables communication with the hearing impaired convenient and faster. As a result, hearing impaired people receive faster and more accurate help.

Keywords        :    Basic Sign Language, Search system, Android


Bibliography     :    เอก บํารุงศรี และ สุรเชษฐ์ แซ่ลี้. (2560). ระบบค้นหาคําศัพท์ภาษามือบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0” (หน้า 1382-1391). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.


Proceeding       : รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5  The 5th Academic Science and Technology Conference 2017 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0” (Science and Technology as a Key Driver towards Thailand 4.0) วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้จัดหลัก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Link to Proceeding:    https://www.astcconference.com/page/proceedings#astc-content


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคาร 18 ชั้น 2 ห้อง 201
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Tel : 02-867-8026, 02-868-6633 ต่อ 5227
Fax : 02-868-6633

Website  : http://science.siam.edu/